Algemene Voorwaarden Werving en Selectie

Algemene Voorwaarden Werving en Selectie
Gevestigd te Amsterdam, KvK nummer: 28103194

Artikel 1           Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, aanbiedingen en overeenkomsten inzake de werving en selectie van arbeidskrachten door Job Broker Banking & Insurance voor de opdrachtgever. Afwijkende voorwaarden maken alleen deel uit van een overeenkomst tussen Job Broker Banking & Insurance en een opdrachtgever, indien die voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk door Job Broker Banking & Insurance zijn aanvaard.

Artikel 2           Opdracht
2.1. Werving & selectie is de opdracht(overeenkomst)  waarbij Job Broker Banking & Insurance ten behoeve van
indiensttreding (of een vergelijkbare vorm van tewerkstelling) voor een opdrachtgever één of meer kandidaten selecteert en deze mondeling of schriftelijk bij opdrachtgever voorstelt. Van een succesvolle vervulling van de werving & selectieopdracht is sprake indien een door Job Broker Banking & Insurance bij opdrachtgever voorgestelde kandidaat de arbeidsovereenkomst accepteert
(of anderszins te werk wordt gesteld).

2.2. Een overeenkomst komt slechts tot stand door schriftelijke overeenstemming tussen Job Broker Banking & Insurance en de opdrachtgever en bij gebreke daarvan, doordat Job Broker Banking & Insurance met de feitelijke uitvoering van een overeenkomst met (stilzwijgende) instemming van de opdrachtgever aanvangt. In het laatste geval komt de overeenkomst tot stand op basis van de laatste offerte van Job Broker Banking & Insurance.

2.3. Een werving en selectieopdracht eindigt op het moment dat de opdrachtgever de voorgestelde kandidaat accepteert of door het verstrijken van de tussen partijen overeengekomen maximale duur van de opdracht.

2.4. Een overeenkomst kan met onmiddellijke ingang door opdrachtnemer worden beëindigd indien de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, indien aan haar surséance van betaling wordt verleend, indien zij onder bewind wordt gesteld, indien zij anderszins niet in staat is aan haar betalingsverplichtingen te voldoen of indien haar onderneming wordt geliquideerd of beëindigd. Opdrachtnemer zal wegens ontbinding nimmer tot schadevergoeding gehouden zijn.

Artikel 3           Vergoeding
3.1. De totale werving- en selectiekosten bedragen een van tevoren overeengekomen percentage van het vastgestelde bruto jaarsalaris, inclusief vakantiegeld en vaste emolumenten, op fulltime-basis, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

3.2. De kosten voor de Werving & selectieopdracht zijn ter dekking van de in de ‘opdrachtbevestiging’ genoemde activiteiten en instrumenten van Job Broker Banking & Insurance. Overige activiteiten en instrumenten worden in overleg met de opdrachtgever toegepast en separaat in rekening gebracht.
3.3. Indien de opdrachtgever de werving en selectieopdracht intrekt of beëindigt, voordat de tussen partijen afgesproken maximale duur van de opdracht is verstreken, is Job Broker Banking & Insurance gerechtigd de opdrachtgever een vast bedrag van € 4.500,- in rekening te brengen, alsmede de door Job Broker Banking & Insurance gemaakte wervingskosten, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

3.4. Alle door Job Broker Banking & Insurance opgegeven prijzen zijn exclusief B.T.W.

Artikel 4           Betaling en zekerheden
4.1. De opdrachtgever is verplicht het haar gefactureerde binnen 14 dagen na factuurdatum op een van Job Broker Banking & Insurance 's bankrekeningen te voldoen.

4.2. Nalatigheid van de opdrachtgever ter zake van het afnemen van zaken of het Job Broker Banking & Insurance niet in de gelegenheid stellen de overeengekomen werkzaamheden te verrichten, laat de betalingsverplichting van de opdrachtgever onverlet.

4.3. Indien de opdrachtgever op de vervaldag niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is hij direct in verzuim zonder dat ingebrekestelling vereist is. In dat geval worden alle verplichtingen van de opdrachtgever jegens Job Broker Banking & Insurance uit hoofde van alle tussen de opdrachtgever en Job Broker Banking & Insurance gesloten overeenkomsten terstond opeisbaar -ongeacht of Job Broker Banking & Insurance ter zake betalingsverplichtingen reeds heeft gefactureerd- en is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle door Job Broker Banking & Insurance geleden en te lijden schade.

4.4. Alle betalingen dienen zonder enige korting en/of schuldvergelijking te geschieden. Opdrachtgever is nimmer gerechtigd betalingen, op welke grond dan ook, op te schorten dan wel te verrekenen met (vermeende) vorderingen op opdrachtnemer.

4.5. Bij gebreke van tijdige betaling is de opdrachtgever, zonder aanmaning of ingebrekestelling, een rente verschuldigd van 1,5% per maand over het onbetaald gebleven gedeelte van de hoofdsom, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt gerekend. De verschuldigde rente wordt berekend overeenkomstig het bepaalde in art. 6:119 lid 2 BW.

4.6. Kosten van invordering, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, zijn voor rekening van de
opdrachtgever, met een minimumbedrag van € 250,00.

Artikel 6           Reclame
Reclames omtrent de nota dienen binnen acht dagen na factuurdatum schriftelijk bij opdrachtnemer te worden gemeld, welke termijn als vervaltermijn heeft te gelden.

Artikel 7           Geheimhouding en vertrouwelijkheid
7.1. Job Broker Banking & Insurance verplicht zich tot geheimhouding van alle in het kader van de opdracht omtrent het bedrijf van de opdrachtgever ontvangen gegevens, waarvan zij kan vermoeden dat deze van vertrouwelijke aard zijn.

7.2. Gegevens van de kandidaten dienen door de opdrachtgever vertrouwelijk te worden behandeld en mogen niet aan derden worden doorgegeven.

Artikel 8           Non-discriminatie
Elke kandidaat heeft gelijke kansen bij de werving en selectie werkzaamheden van Job Broker Banking & Insurance, ongeacht leeftijd, sekse, burgerlijke staat, seksuele geaardheid, levens- of geloofsovertuiging, politieke keuze, ras, etnische afkomst of nationaliteit, een en ander onverminderd de objectieve en reële functie-eisen en mits de kandidaat ten principale voldoet aan de opdracht.

Artikel 9           Keuze arbeidskracht
9.1. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de uiteindelijke keuze van een arbeidskracht.

9.2. Job Broker Banking & Insurance is niet aansprakelijk indien de arbeidskracht niet blijkt te voldoen aan de vereisten of verwachtingen van de opdrachtgever.

9.3. Job Broker Banking & Insurance kan nimmer aansprakelijk worden gehouden voor schade en/of verliezen – waaronder gevolgschade – als gevolg van handelen en/of nalaten van een door Job Broker Banking & Insurance geïntroduceerde kandidaat met wie de opdrachtgever rechtstreeks voor zich en/of middels derden dan wel voor derden, (mede) als gevolg van de opdrachtuitvoering door Job Broker Banking & Insurance, een arbeidsverhouding van welke aard dan ook is aangegaan.

Artikel 10         Concurrentie en schadeloosstelling
10.1. Het is de opdrachtgever zonder toestemming van Job Broker Banking & Insurance niet toegestaan om gedurende 12 maanden na het eindigen van de opdracht met een kandidaat welke door Job Broker Banking & Insurance is voorgesteld en in eerste instantie door de opdrachtgever is afgewezen, rechtstreeks of via derden een arbeidsverhouding aan te gaan of direct of indirect te werk te stellen.

10.2. Indien de opdrachtgever het in lid 1 genoemde verbod overtreedt is hij met onmiddellijke ingang een schadeloosstelling aan Job Broker Banking & Insurance verschuldigd ter grootte van de in artikel 3 bedoelde bemiddelingsvergoeding.

Artikel 11         Toepasselijk recht/geschillen
Op alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is toepasselijk het Nederlands recht.

 
Blijf op de hoogte
Download the Job Broker Iphone app
 

Vacatures per CategorieVacatures per Regio

Vind banken en verzekeringen vacatures in jouw regio.

Vacatures per sector Vacatures meest gezocht Vacatures per plaats Financiële branche informatie
Vermogensbeheer vacatures Asset management vacatures Vacatures Amsterdam Alles over banken
Verzekeringen vacatures Account manager vacatures Vacatures Rotterdam Alles over verzekeraars
Pensioen vacatures Management vacatures Vacatures Den-haag
Incasso vacatures Risk vacatures Vacatures Utrecht
Bank vacatures