De verschillende verkiezingsprogramma s over banken

Bron: bankingreview.nl 27-08-2012

Banken, bonussen en Europa spelen een belangrijke rol bij de verkiezingen die op 12 september worden gehouden. Welke maatregelen zijn volgens onze volksvertegenwoordigers nodig om de financiële sector weer op orde te brengen? Banking Review sprak met financiële en/of Europaspecialisten van vijf potentiële coalitiepartijen. De zesde, de PVV, liet het afweten. Uitspraken van financieel woordvoerder Ronald van Vliet in de Kamer en het verkiezingsprogramma maken evengoed helder wat de PVV wil.

DE VRAGEN

1. Vereist de kredietcrisis hervorming van de financiële sector?

2. Is scheiding van spaar- en zakenbanken nodig om de nutsfunctie van banken te garanderen?

3. Bent u voor een Europees bankensysteem, depositogarantiestelsel en toezicht?

4. Bent u voorstander van een bankenbelasting of financiële transactietax?

Het blijft rommelen in de financiële sector. De Britten werden deze zomer opgeschrikt door het Libor-schandaal bij Barclays waarbij handelaren de belangrijkste rentevoet ter wereld manipuleerden. De grootste bank van Europa, de Britse bank HSBC, blijkt 15 miljard dollar in cash te hebben aangenomen van witwassende drugshandelaren in Mexico. Nederland bleven dergelijke schandalen bespaard. Wel brachten de naschokken van de financiële crisis SNS Reaal in grote problemen waardoor de bank mogelijk opnieuw bij de staat moet aankloppen. En Europa zit gevangen in een schulden- en bankencrisis van formaat, die politici tot rigoureuze stappen dwingt zoals een Europese bankenunie.

Banken, bonussen en Europa spelen een belangrijke rol bij de verkiezingen. Er zijn al talrijke maatregelen genomen om de sector op orde te brengen. En tal van maatregelen staan op stapel om herhaling van het financiële drama te voorkomen. Maar het keren van de morele crisis is zeker zo belangrijk. De hoeders van ‘ons spaargeld’ zijn in diskrediet geraakt. De pijn werd bankiers en handelaren nog eens extra ingewreven met het koningsdrama bij ABN Amro. Het boek De Prooi van journalist Jeroen Smit en het gelijknamige toneelstuk hebben bij het publiek de verontwaardiging gevoed over hebzucht, roekeloosheid en narcisme die het respectabele bankiersvak hebben geïnfecteerd.

“Degelijkheid en dienstbaarheid moeten weer de grondslagen van bankieren worden”, stelt Tweede Kamerlid Ronald Plasterk, financieel woordvoerder van de PvdA. Hoe willen politici dat bereiken? Wat staat de financiële sector na 12 september te wachten als een linkse coalitie het centrum-rechtse kabinet-Rutte mogelijk aflost? De Socialistische Partij ligt op kop met de VVD.

De SP gaat het verst en ijvert voor een ‘grote schoonmaak’ van de bankensector, voor een financiële transactietax en falende bestuurders moeten desnoods juridisch worden aangepakt. Het CDA hecht aan een bankierseed. Volgens de PvdA kan alleen een Europese aanpak de sector ‘aan banden leggen’. D66 wil vooral maatregelen die de sector veiliger maken. Voor de VVD is hervorming van de sector ‘niet aan de orde’.

Harry van Bommel, SP

1. “De SP is voorstander van een grote schoonmaak. De financiële sector moet grondig worden hervormd om nieuwe ontsporingen te voorkomen. De Europese aanpak is absoluut geen oplossing. In heel Europa functioneren 8.000 banken. Voordat je op Europees terrein iets hebt geregeld, ben je tien jaar verder. Hervorming van banken moet nationaal worden geregisseerd. Zo dient er een wettelijk verbod te komen op bonussen. Onterecht uitgekeerde bonussen moeten kunnen worden teruggevorderd. Er zijn strengere regels nodig voor hedgefondsen en grote opkoopfondsen. En bestuurders die er een potje van maken moeten juridisch op financieel wanbeleid kunnen worden aangepakt.”

2. “Een scheiding tussen spaar- en zakenbanken is essentieel. Het debacle bij DSB heeft duidelijk gemaakt hoe schaamteloos spaargelden worden ingezet om rommelproducten op de markt te brengen. Het mag niet meer gebeuren dat spaargeld van gewone mensen wordt ingezet om mee te gokken. Een Europese aanpak is op dit gebied wel nuttig. Vooruitlopend hierop hebben we in Nederland ingestemd met de Interventiewet. Zodra een bank in problemen komt, kunnen toezichthouders slechte activiteiten meteen van goede scheiden.”

3. “We zijn voor stenger Europees toezicht op de banken. Maar we zien helemaal niets in een Europees banken- en depositogarantiestelsel. Dat is goed geld naar kwaad geld gooien. Een Europese schuldenunie is geen structurele oplossing voor de problemen van de Zuid-Europese landen.”

4. “Wij willen een bankenbelasting als een financiële transactietax. Een transactiebelasting is momenteel niet kansrijk, maar dat kan over een half jaar heel anders zijn.”

Matthijs Huizing, VVD

1. “Hervormen betekent anders inrichten. Dat is voor ons niet aan de orde. Wel zijn scherpere en heldere regels nodig, én een marktmeester. De financiële sector is een enorm belangrijk en moet transparant functioneren. De afgelopen twee jaar zijn de nodige stappen gezet om banken stabieler te maken: strengere regels voor derivaten, strenger toezicht, hogere kapitaaleisen. De minister van Financiën en De Nederlandsche Bank kunnen zónder tussenkomst van de rechter ingrijpen. En we gaan door. Ook banken moeten geld reserveren voor het depositogarantiestelsel.”

2. “Wij zijn tegen een strikte scheiding van spaar- en zakenbanken. Zakenbankieren betekent letterlijk normale dienstverlening aan bedrijven. Een mkb’er die naar Japan exporteert moet zijn valutarisico’s kunnen afdekken. Het opknippen van banken kost ook miljarden en de rekening belandt bij de consument. Wel willen we verbieden dat banken voor eigen rekening handelen en het geld van spaarders vergokken.”

3. “Wij zijn erg voor scherper Europees toezicht, maar tegen een Europees depositogarantiestelsel. Probleemlanden moeten zelf de eigen overheidssector op orde krijgen. De VVD is voorstander van mondiale afspraken in de G20 voor verbetering van de bankensector. Je kunt slimme Europese regels maken, maar die helpen niet als het kapitaal naar Azië vlucht.”

4. “In het Catshuisakkoord hebben we gekozen voor verdubbeling van de bankenbelasting naar 600 miljoen euro. Wij zijn mordicus tegen een transactietax. Dan wijkt de handel meteen uit naar andere continenten. Dat gebeurde in Zweden dat de maatregel toen snel ongedaan heeft gemaakt.”

Ronald Plasterk, PvdA

1. “Hervorming van de sector is absoluut noodzakelijk. De bankencrisis was geen natuurramp. Dat concludeerde de commissie-De Wit ook. De kredietcrisis betekent het failliet van de ideologie van het neoliberalisme, die domineerde sinds Reagan en Thatcher aan de macht kwamen. Dat gaan we niet nog eens doen. De ellende met woekerpolissen mag zich niet herhalen. De bankensector moet weer goed op het spaargeld van klanten passen en zorgen voor stabiliteit in de reële economie.”

2. “De financiële sector is een lange keten van organisaties: hypotheekverstrekkers, levensverzekeraars, banken, overheden, rating agencies. Elke schakel vereist aparte maatregelen om de perverse prikkels uit het systeem te halen, zoals het provisieverbod voor hypotheekadviseurs. We moeten stap voor stap te werk gaan. Een scheiding van zaken- en spaarbanken hoeft niet de oplossing te zijn. Ik wacht liever het advies af van de ‘commissie van wijze mannen’ die de bankenstructuur gaat onderzoeken.”

3. “Een Europees bankensysteem, depositogarantiestelsel en toezicht zijn alle drie zijn nodig. Er is een dodelijke vervlechting tussen banken en overheden, waardoor banken niet failliet kunnen gaan. Die verstrengeling wordt met een Europese aanpak gescheiden.”

4. “Ik ben voor een bankenbelasting, maar niet voor pensioenfondsen. Het mag ook geen Europese belasting worden voor de Europese Commissie. Dat is ongewenst. Zeker zo belangrijk is echter dat een bank weer een eerbiedwaardig instituut wordt. Banken zijn nu verworden tot een sector voor snelle op poen beluste jongens. Dat is onwenselijk. Ze zijn te veel verweven met ons huishoudboekje. Degelijkheid en dienstbaarheid moeten weer de grondslagen van bankieren worden.”

Ronald van Vliet, PVV*

1. “De doorgeschoten bonuscultuur bij banken is een van de belangrijkste oorzaken van de kredietcrisis”; “Een verhoging van de minimumkapitaaleisen met een cyclusreserve voor alle banken juichen wij toe”; “PVV is voorstander van een ex ante financiering van depositogarantiefondsen door de banken.” PVV in verkiezingsprogramma 2012: “Belasten excessieve vertrekbonussen boven de twee ton met 75 procent”; “Streng toezicht op de financiële sector.”

2. “Wij roepen de commissie-De Wit op een voorkeur uit te spreken voor een wettelijke scheiding tussen nutsbank- en zakenbankactiviteiten. Naar de mening van de PVV hebben banken één ding bewezen, namelijk dat ze niet uit zichzelf in beweging komen”; “Wij zijn vooral enthousiast over de Interventiewet, omdat je daarmee vrij vroeg kunt ingrijpen bij banken die hun zaken niet goed voor elkaar hebben. Dat is erg belangrijk.” PVV in verkiezingsprogramma: “Nederland stapt uit de EU”; “Nederland uit de euro en terug naar de gulden.”

3. “De PVV is voorstander van een bankenheffing. Maar de PVV is ook voorstander van een nationale Nederlandse regeling. Wij vinden dat Nederland niet weer het braafste jongetje van de klas hoeft te zijn maar zijn eigen broek moet gaan ophouden.” PVV in verkiezingsprogramma: “We verdriedubbelen met plezier de bankenbelasting”; “Never nooit niet Europese belastingen!”

4. “Bent u bereid zich met klem tegen de invoering van een financiële transactiebelasting te verzetten?” (Kamervraag PVV aan minister-president 2012)

* Uitspraken Van Vliet in Kamerdebatten over kredietcrisis.

Wouter Koolmees, D66

1. “De sector moet veranderen. Er is al wel het nodige gebeurd. Zeker zeventien wetten zijn aangenomen, in Nederland en in Europa. Het belangrijkste is dat banken voortaan meer eigen kapitaal moeten aanhouden. Systeembanken moeten extra vermogen hebben. Ook wordt de kwaliteit van de kapitaalbuffers verhoogd. Daarnaast zorgt de Interventiewet, die in februari door de Kamer is aangenomen, ervoor dat de minister van Financiën en De Nederlandsche Bank verregaande bevoegdheden krijgen. Zodra een bank het niet redt, kunnen zij ingrijpen en de giftige van de goede onderdelen scheiden. Zo kan een bankrun worden voorkomen. Ook kunnen banken zonodig failliet gaan.”

2. “Met de Interventiewet zetten we al een eerste stap om bij een crisis de slechte delen van een bank van de goede te scheiden. De vraag is of je verder moet gaan aangezien zakenbankieren hier heel klein is. Wel moet handelen voor eigen rekening door banken worden verboden.”

3. “D66 is voor een Europees bankensysteem inclusief een depositogarantiestelsel en toezicht. Daarmee wordt de verstrengeling doorgeknipt tussen landen en banken in de EU. Het voorkomt ook kapitaalvlucht. Maar voor het zover komt moeten eerst Ierland, Griekenland, Spanje en ook Italië weer financieel gezond zijn.”

4. “We hebben in het Kunduz-akkoord een bankenbelasting van 600 miljoen euro afgesproken. Ik ben geen voorstander van ook nog eens een transactietax. Het lost het probleem niet op en de handel kan snel worden verschoven naar andere landen. Mijn prioriteit is: het veiliger maken van de bankensector zodat de risico’s niet neerslaan bij overheid en burgers.”

Eddy van Hijum, CDA

1. “Er moet veel veranderen in de financiële sector, maar er is ook al veel gedaan: scherper toezicht, hogere kapitaaleisen, strengere regels voor hedgefondsen en voor derivaten. In september komt een derde pakket wetgeving voor de financiële markten met striktere regels voor beleggingsinstellingen, eisen over vakmanschap. Het CDA hecht zeer aan een bankierseed. Ook aan perverse bonussen moet een einde komen. Maar wetgeving alleen is niet zaligmakend. Uiteindelijk moet de financiële sector zélf het vertrouwen zien te herstellen. Het gaat om gedrag van bankiers en van handelaren. Onverantwoord gedrag kun je niet wegreguleren. De kwestie-Barclays maakt weer eens duidelijk hoe noodzakelijk een cultuuromslag is.”

2. “Wij zijn geen voorstander van het opsplitsen van banken. Bij risicovolle activiteiten moeten in elk geval de kapitaaleisen hoger zijn. Er kan ook gedacht worden aan het boekhoudkundig scheiden van activiteiten via ringfencing. Riskante zakenbankactiviteiten – bijvoorbeeld met derivaten – kunnen hierbij worden gescheiden van activiteiten met spaargelden en handelsactiviteiten van kleine bedrijven.”

3. “Wat het CDA betreft werken we op Europees niveau toe naar een bankenunie met depositogarantiestelsel. Nederland heeft er met zijn grote financiële sector alle belang bij om zaken Europees te regelen. Maar het is ook een ingrijpende stap. Daarom moet eerst overeenstemming worden bereikt over de spelregels en versterkt Europees bankentoezicht.”

4. “We hebben de bankenbelasting verdubbeld, bovenop hogere kapitaaleisen. Een stapeling van regelingen kan ten koste gaan van kredietverlening. Dat willen we vermijden. Effectiever is het om schaduwbankieren aan banden te leggen.”<<

Gerelateerde artikelen: Banken
Blijf op de hoogte
Download the Job Broker Iphone app
 

Vacatures per CategorieVacatures per Regio

Vind banken en verzekeringen vacatures in jouw regio.

Vacatures per sector Vacatures meest gezocht Vacatures per plaats Financiële branche informatie
Vermogensbeheer vacatures Asset management vacatures Vacatures Amsterdam Alles over banken
Verzekeringen vacatures Account manager vacatures Vacatures Rotterdam Alles over verzekeraars
Pensioen vacatures Management vacatures Vacatures Den-haag
Incasso vacatures Risk vacatures Vacatures Utrecht
Bank vacatures